Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis), Spitsbergen

Renifery - 0606-00307C ^