Polska Stacja Polarna Hornsund - Spitsbergen, Svalbard

Svalbard - 0606-01078C ^