Renifery, Spitsbergen - samica z m≥odym

Renifery - 0606-01251C ^