Renifery, Spitsbergen - dolina rzeki Rev (Revdalen)

Renifery - 0709-01799C ^