Dawna traperska pułapka na lisy, Hornsund - Spitsbergen, Svalbard

Svalbard - 0709-01830C ^