Renifer svalbardzki (Rangifer tarandus spitzbergensis), Spitsbergen

Renifery - 0709-01916C ^