Charakterystyczny dla regionu ganek - Podlasie

Podlasie - 1307-00788C ^