Meczet w FushŽ LurŽ, Albania

Albania - 1507-01027C ^