w grecki (Testudo hermanni), Albania

Albania - 1507-01123C ^